Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed


Artikler, bøger, publikationer, o.s.v.

Indlæg holdt for Regeringens Globaliseringsråd
torsdag 18. august 2005. Læs mere på www.globalisering.dk

"Verdens bedste folkeskole"

ALLE ELEVER SKAL UDFORDRES ­ HVORFOR SKER DET IKKE?

Af: cand.pæd.psyk. Ole Kyed, Lyngby-Taarbæk Kommune

Indledning (Planche 1)
Der er et misforhold mellem Regeringens målsætning og grunduddannelsernes effektivitet og udbytte. Der er brug for debat - og handling, ikke mindst i lyset af, at Danmark har en af verdens dyreste folke-skoler. Her er ikke blot tale om, at et højt uddannelsesniveau vil afspejle sig i en øget konkurrenceevne og større bruttonationalprodukt, men også give øget livskvalitet og virkelyst for det enkelte menneske. Der skabes større overskud til samfundsengagement og naturlig lyst til kreativ og innovativ tænkning og handling.

I en tid, hvor skolen og lærerne er udskældte og læreruddannelsen lidet estimeret, er der en tilbøjelighed til at bygge læhegn fremfor vindmøller og satse på det store brede gennemsnit, hvor læreren har erfaring for, at undervisningen virker: Hellere få de mange små successer på det jævne fremfor at vove springet ud i det mere ukendte og usikre og måske få mere vind i sejlene, men også opleve større fare for fiasko til ulempe for de børn, som kræver særligt planlagte faglige udfordringer.

Der er bred enighed om, at grunduddannelserne har brug for justeringer, der kan medvirke til, at Danmark kan gøre sig gældende som "Verdens bedste folkeskole" i en mere gensidig afhængig og forpligtende verden. Folkeskolen har ikke levet op til sin målsætning om undervisningsdifferentiering, nu godt 10 år efter at undervisningsdifferentiering med Folkeskoleloven af 1993 blev gjort til et bærende pædagogisk princip. Vi har ikke levet op til de internationale konventioner om rettighedsbaseret og kvalitetspræget undervisning for alle.

Hvordan kan det nu være? ­ især når vi med vores veludbyggede specialpædagogiske indsats har været på forkant og har givet inspiration til udviklingslande.

Hvordan kan den danske folkeskole udvikles og tilpasses til en fremadrettet global virkelighed?

Specialpædagogik (Planche 2)
I Danmark har vi tradition for, at alle kan lære uanset forudsætninger og har ret (Unesco, Salamanca 1994) til at få udviklet det potentiale, de har, uanset umiddelbar nytteværdi. Vi har tradition for at yde god og kvalitetspræget undervisning til børn med funktions-/evnenedsættelse.

Inkludering
Hvad inkludering angår, hviler der fortsat et stort arbejde forude, lige fra bygnings- og organisations-mæssige ændringer, til didaktiske overvejelser for udvikling af relevante undervisningsmetoder og ­materialer til anvendelse i en såkaldt "rummelig" skolekontext med et inspirerende læringsmiljø, hvor eleverne anerkendes som ligeværdige, uanset forskellige forudsætninger og potentialer, og hvor der samtidig skelnes mellem klassen som ramme for læring og det sociale fællesskab. Læreren må naturligt vælge organisationsform ud fra målet med undervisningen.

Det er nu engang sådan, at det er "det normale", der sætter dagsordenen for, hvilke kompetencer der er brug for inden for en given kulturel sammenhæng. Vi tager model og identificerer os med hinanden. Inklusion sikrer således bedst et menneskeværdigt specialpædagogisk læringsmiljø i et åbent dynamisk og demokratisk samfund med vægt på medansvarlighed. En politisk bevidst, administrativ og organisa-tionsmæssig planlægning udelukker ikke børn med store funktionsnedsættelser fra at være sammen med ligesindede og jævnbyrdige, som f.eks. på særlige skoleenheder i tilknytning til den almindelige folke-skole, hvor det pædagogiske personale ligeledes har mulighed for at udveksle erfaringer med lærerne i den almindelige skole.

Der er behov for inden for det specialpædagogiske område* at udvikle et læringsmiljø, der kan tage højde både for værdig inklusion med det normale og for ligeværdig samspil med jævnbyrdige.

Dette indebærer vidensudvikling og accellerering af det arbejde, der er i gang med reel implementering af individuelle undervisningsplaner med tydelige, konkrete, gensidigt aftalte og målbare mål, der løbende evalueres og justeres i takt med udvikling af kompetencer, - i overskuelige og læringsfaciliterende rammer.

Der er brug for en mere up-to-date og fremsynet lærerkvalificering og ­uddannelse, der på praksisniveau giver lærerne mulighed for at arbejde langt mere konkret synligt og målrettet med at udvikle brugbare og meningsfyldte kompetencer hos eleverne i et åbent, tillidsfuldt, aktivt og medinddragende samspil med elever, forældre og andre aktører i det pædagogiske felt.

Et velfungerende og inspirerende team-samarbejde præget af respekt for hinandens gensidigt aftalte roller er med til at skabe gennemsigtighed og danne basis for en kvalitetspræget løbende evaluering for den enkelte elev med en sund og kreativ fokus på elevens styrkesider og fremadrettede aktiviteter, hvor indlæringen er orienteret imod barnets nærmeste udviklingszone.

Paradigmeskifte
Inden for specialpædagogikken er et paradigmeskifte på vej med et ændret syn på det pædagogiske arbejde med børn, idet der nu tænkes mere i systemer, forebyggelse og fællesansvar med vægt på barnets vilkår og ressourcer og i mindre grad stempling og udskillelse på grund af individuelle mangler eller mangelfuldt udviklede kompetencer.

Den megen diskussion om skolens rummelighed, der har haft til sigte at ændre skolens hverdag og gøre skolens undervisningsbegreb mere omfattende, så det kan inkludere børn med vidtgående behov, er ofte endt med en diskussion om, hvorvidt skolen kan rumme flere børn med vanskeligheder. Der har været rigeligt at se til med AKT-børn (Adfærd ­ Kontakt ­ Trivsel) og børn med almindelige specialundervis-ningsbehov.

Ikke sjældent har lærerne fundet undervisningen af almindelige børn en så stor udfordring, at skolen nødvendigvis må ændre sig for at kunne imødekomme de nye børnefamiliers behov.

Tradition og praksis er svær at ændre, selv om der i debatten i forbindelse med "den rummelige folke-skole" har været sat forskningsfokus på nødvendigheden af at implementere dette paradigmeskifte i det specialpædagogiske arbejde. Vi har lang vej endnu i retning af at få en inkluderende folkeskole for alle, hvor undervisningsdifferentiering sikrer alle børn optimering af deres potentielle forudsætninger.

Vi har fået indtryk af, at skolen har været under forandring de seneste år med udvikling af teamsam-arbejde, opdeling af skolen i mindre enheder, den flexible skole med temauger, individuelle undervis-ningsplaner, projektarbejder etc. Men disse forandringer har imidlertid ikke formået at tilgodese marginalgruppernes behov.

Børn med særlige forudsætninger (Planche 3)
Når vi taler om undervisning af "særligt kvikke og talentfulde børn" eller "børn med særlige forudsæt-ninger", så møder vi ikke blot barrierer, der er baseret på traditioner og fordomme, men vi møder også mangelfuld viden og indsigt eller direkte modvilje imod at tilegne sig en sådan viden.

Det bliver eksempelvis sagt: "De kvikke skal nok klare sig". "De har altid været der og selv fundet veje." "Nu har jeg undervist velbegavede elever i 25 år uden de store problemer". "I øvrigt vokser de vel også bedst i modvind". "De er så besværlige og kræver og kræver i tråd med den individualisering, som i øjeblikket finder sted i samfundet". "Mange kommer fra socio-økonomiske forhold, hvor forældrene i forvejen har tag i livets goder, - skal de nu have endnu mere opmærksomhed og del i vores sparsomme tid". "Alle disse forældre, der er ambitiøse på deres børns vegne, har jo privatskolerne til deres rådighed". "De notorisk svage har så at sige førsteret til at få støtte og blive hjulpet".
Etc.

(Planche 4)
Hvorom alt er vil mange ledere og lærere i den pædagogiske verden kunne nikke genkendende til, at der i den danske folkeskole og privatskoler findes kvikke og talentfulde elever, som ikke trives, og som under-præsterer. Nogle fungerer stædigt trodsigt, er forstyrrende, tidsrøvende, egenrådige elementer med fare for udvikling af skoletræthed og tidligt ophør i uddannelses-forløbet. Andre gemmer sig som stille, passivt tilpassede, blandt de såkaldt velfungerende elever med pæne præstationer, dog uden den store motivation og glæde ved at lære og gå i skole. Det har en uheldig afsmitning på engagement og arbejds-holdning.

Dobbeltramte talentfulde børn
Vi ser også velbegavede, talentfulde elever, som på en måde er dobbeltramte, idet de udover at besidde et rigtig godt indlæringspotentiale kæmper med et mere eller mindre skjult handicap: dyslexi, opmærk-somhedsforstyrrelser, DAMP, kontaktforstyrrelser i form af mere eller mindre autistiske træk såsom Asperger o.lign. For mange af disse børn gælder, at de mistrives og underyder, og at de samtidig bliver utilfredse med sig selv og andre.

Generelt kan konstateres, at mange tilegner sig mangelfuldt udviklede arbejdsvaner med uheldige følger for senere ungdomsuddannelser og højere uddannelser, ikke sjældent med stækket selvværd og selvtillid til følge. En del af Mensa's medlemmer har sådanne erfaringer. Der er i Mensa-regi oprettet et forældre-netværk, der i dag omfatter ca. 400 børn i alderen ca. 4-18 år.

Asynkron udvikling og manglende udfordringer
Det danske skolesystem har helt reelt svært ved at rumme og udfordre de talentfulde børn i en inkluderet kontext. Det drejer sig skønsmæssigt om ml. 2-5% af eleverne. Især hos de yngre børn ses ikke sjældent en tydelig asynkroni i deres udvikling og personlighed, hvor de fagligt inden for specifikke interesseområder kan fungere særdeles kompetent og nysgerrigt spørgende, hvorimod de på det socialt følelsesmæssige område ikke udviser en alderssvarende modenhed.

(Planche 5)
Vi ved fra udenlandsk forskning (Freeman 1991) og fra et omfattende casemateriale og beskrivelser fra danske børn og forældre, at mange af disse børn savner udfordringer, der imødekommer deres behov, evner og interesser. De mangler pædagogiske anvisninger i, hvordan de på systematisk, strategisk og analytisk måde kan håndtere og arbejde med et emneområde. De savner opmuntring og inspiration fra lærerne til at få lov til at accelerere og fordybe sig inden for et fagområde på tværs af årgange. De savner støtte til at indgå i sociale sammenhænge i skolen. Det kan f.eks. være gruppe- og projektarbejder, hvor der er plads til at udvikle egne kreative idéer og fordybe sig med jævnbyrdige, - ikke nødvendigvis fra samme skole, men fra naboskoler. De profiterer af en flexibel skole, hvor det er muligt at variere organisationsformerne efter behov og pædagogiske formål, og hvor der er plads til inspiration udefra, som f.eks. gæstelærere, mentorordning, samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner etc.

Et eksempel kunne være :
En elev i Lyngby-Taarbæk Kommune var i 6. klasse nået så langt, at han uden besvær løste 9. kl. af-gangsopgaver i matematik, og hans matematiklærer så sig ikke længere i stand til at udfordre ham. Drengen var vellidt i klassen og til stor hjælp for sine klassekammerater, men han fik ikke selv udfor-dringer, da hans niveau var langt over, hvad en almindelig undervisnings-differentiering kunne klare. Efter en rådslagning med kommunens PPR og drøftelser i skolelederkredsen om, hvorvidt kommunen ville påtage sig ekstra tiltag, blev løsningen, at eleven fik tilbud om ekstra matematikundervisning af en gym-nasielærer. To timer om ugen var han sammen med sin klasse, og to timer sammen med "sin egen" lærer. Dette "forsøg" blev en succes. Eleven trivedes og ved 9. kl. afslutning gik han desuden op i enkeltfags studenterek-samen på højniveau og fik topkarakter.

Der var fra skolens side en smule bekymring for, hvordan elevens videre uddannelsesforløb ville blive, - men bekymringen har været ubegrundet. Eleven har i år afsluttet sin studentereksamen. Han har været fritaget for matematik, som han har læst hjemme udover at være tilknyttet en forsker fra DTU. Desuden har han deltaget i flere nationale som internationale matematik-konkurrencer, hvortil han ligeledes har skullet træne. Han har været social veltilpasset i gymnasiet.

Elevens lillebror viser også gode evner i matematik og har bl.a. været tilknyttet kommunens projekt for elever med særlige forudsætninger.

Behov for accept
En del elever mangler almen accept af, at de kan være lidt "nørdede" og ikke nødvendigvis supergode inden for alle fagområder. De har brug for, der er plads til fordybelse i et emne - langt udover, hvad der interesserer det brede gennemsnit i klassen. De er tit meningssøgende og ønsker forklaringer, som det for en almindelig klasselærer kan være svært at leve op til.

Børnene har brug for at blive set og lyttet til med udgangspunkt i deres ressourcer, interesser og kom-petencer. De har brug for, at læreren ægte engagerer sig i deres arbejde og præstationer og følger op herpå med nye udfordringer og opmuntringer på en varm, understøttende måde og ikke en ligegyldig, sarkastisk facon. De har lige så stort behov som andre børn for at blive følelsesmæssigt bekræftet fra de voksne, måske af og til endda større, fordi en del af dem befinder sig i en slags marginalposition.

Selv om vi ser spirende ledertyper med god indføling og evne til at kunne handle og påtage sig ansvar udfra et hurtigt overblik, så er børnene ikke nødvendigvis gode problemløsere i et socialt felt, selv om de er exceptionelle inden for f.eks. de naturvidenskabelige fag. Mange af eleverne profiterer af, at de sam-men med læreren reflekterer over alternative løsningsstrategier og metoder, såvel som de har brug for lærerens flexible organisering inden for en fast ramme og struktur med tydelige og klare, gerne skriftligt formulerede, mål og forventninger, fulgt op af en saglig, ægte feedback og evaluering.

Dilemma: Hvor hører jeg til? (Planche 6)
Et dilemma i den rummelige skole er at fastholde elevens forpligtende tilknytning til klassen med sin mangfoldighed af personligheder og samtidig skabe et læringsmiljø med forskellige grupper ud fra fagligt niveau, med mulighed for at arbejde sammen med andre mere eller mindre jævnbyrdige. Ikke sjældent kan de kvikke og talentfulde elever bidrage positivt i klassens undervisning, idet de ind imellem kan fungere som en slags hjælpelærer og formidler til andre elever. Føler de sig værdsat og udfordret er eleverne med til at bevare begejstringen og motivationen og hæve klassens niveau.*

Undervisning på flere forståelsesniveauer (Planche 7)
At undervise på flere forståelsesniveauer indebærer en ganske anden forberedelse og planlægning end der har været tradition for, når man planlægger ud fra det store gennemsnit. Der er brug for åbenhed og vilje til at identificere de kvikke og talentfulde børn og planlægge undervisningen ud fra deres forud-sætninger.

(Planche 8)
Viden om den måde børnene lærer på (se appendiks C) kan bl.a. indhentes via Bloom's taxonomi, som via seks elementer illustrerer udviklingen i indlæring.

Viden (springbræt til alle former for indlæring)
Forståelse (forståelse for den erhvervede viden)
Anvendelse (evne til at bruge og anvende viden til at løse problemer)
Analyse (processen med at nedbryde den erhvervede viden i forskellige dele og stadig se sammenhængen)
Syntese (sætte viden sammen til at skabe nye enheder)
Vurdering (kritisere og omvurdere den erhvervede viden)

Vi må komme børnene i forkøbet, så det ikke er børnene, der gennem mistrivsel og provokationer "gør større indtryk på skolen end skolen gør på dem".

Vi ved fra udenlandske undersøgelser (Freeman 1995), at når læreren målretter og forbereder undervis-ningen på flere niveauer med udfordringer til de talentfulde, så er der en tendens til, at dette generelt hæver klassens niveau, ikke blot for gennemsnittet, men også for de svagt fungerende.

Børn tilpasser sig miljøets forventninger. Megen erfaring viser, at skolen i vid udstrækning forventer, at børnene tilpasser sig skolen og ikke modsat.

Skolen er ikke gearet til forskellige forståelsesniveauer på samme årgang (Planche 9)
Det er et problem, at skolen ikke er gearet til at undervise og arbejde med børn, der tænker på andre kognitive udviklingstrin og har andre interesser end flertallet af børn på en årgang. De talentfulde børn er ofte bedre til at styre egne læreprocesser end deres jævnaldrende. Deres læringsstrategier er mere effektive, og de bruger allerede tilegnet viden i løsningen af problemer. De er ofte tidligt sprogligt udviklede og har et stort og varieret ordforråd. Er ofte meget kreative. De arbejder mere som eksperter.
De er ofte motiverede for prøver, tests og konkurrencer.

Der er behov for at dyrke forældreengagementet meget mere seriøst og aktivt at medinddrage den enkelte elev gennem gensidigt udtrykte forventninger, der er skriftligt formulerede og så konkrete og målbare, at de kan evalueres med jævne mellemrum. Evalueringen skal ikke blot tage udgangspunkt i prøver og tests, men også sætte fokus på arbejdsholdning, personlig læringsstil og foretrukne lærings-måder. Jo yngre børnene er, jo hurtigere skal feedback'en gives.! Undersøgelser viser, at tidlig skolestart og velovervejet klasseoverspring i langt de fleste tilfælde giver en positiv oplevelse for eleverne med senere succes i uddannelsesforløb og karriere. (Colangelo et al. 2004).

Vi må erindre os, at fundamentet for det senere så betydningsfulde uddannelsesforløb skabes i de første skoleår. En undersøgelse om tidlige læsere (Hansen et al., 1996) og egne erfaringer viser, at mange børn allerede i første klasse keder sig og udvikler en negativ holdning til skolen, med uheldig afsmitning på indlæringen og klassens sociale funktion.

Ved en netop afholdt Talent Camp konkretiseredes 12 forslag til udvikling og pleje af talenter i det danske uddannelsessystem. Resultaterne blev præsenteret for undervisningsministeren og kan ses på www.talentcamp.dk

 

.Styrkelse af lærernes kompetence
Jeg er enig med Anders Bondo Christensens synspunkter i Kristeligt Dagblad 20. juli 2005 om at styrke lærerautoriteten via faglig kompetence med hovedansvar for den overordnede undervisningsplanlægning tilpasset elevernes forudsætninger. Jeg så gerne dette ansvar og lærerens ret til metodefrihed fortolket som aktiv medinddragelse efter behov i et udvidet og tillidsfuldt teamsamarbejde af kollegaer, forældre og elever suppleret med andre relevante professionelle alt efter mål og opgaver.

Reykjavik kommune, havde f.eks. i årene 1985-1996 et "curriculum enrichment programme" for børn med særlige forudsætninger.
Det islandske program omfattede to timers lørdagsskole, med gæstelærere eller studiebesøg.

I 9. og 10. klasse kunne eleverne deltage i et eller flere fag i gymnasiet.
Tre programkoordinatorer fra universitetet stillede dem opgaver uden for pensum og fungerede som tutorer på opgaverne.

Der var skakklub, konkurrencer om at skrive det bedste digt, essay eller novelle.

Der var talentshow en gang om året.
Programdeltagerne udgav deres egen avis etc.
Desværre deltog kun få elever i programmerne, hvilket kunne indikere, at lærerne ikke har været til-strækkeligt opmærksomme på at identificere eleverne.

Erfaringer fra ind- og udland viser ligeledes, at talentfulde børn har glæde af at dyrke deres særlige interesser i interessegrupper i skolen som i fritiden. F.eks. har sommer-camps og tilsvarende vist sig udbytterige og stimulerende for børn med særlige forudsætninger.

Afsluttende kommentarer (Planche 10)
Det vil være en god idé at reflektere over effektiviteten i skolens mødekultur, som bør tilstræbes at være målrettet, systematisk og "gennemsigtig", gerne via skriftlighed.

Ikke blot skal folkeskolen tage begrebet undervisningsdifferentiering, hvor organisations- og metode-udvikling ikke har fulgt med visionerne, op til fornyet refleksion og konkret forholde sig til udmøntningen heraf på de enkelte skoler, men ligeledes finder jeg det væsentligt, at skolen har en formuleret arbejds-etik vedrørende arbejdsindsats/-holdning hos eleverne. I den forbindelse må vi erindre os, at vi voksne fremstår som betydningsfulde modeller for børnene. Det forudsætter viden om identificering (spotning), og en vilje til at ville accelerere.

Folkeskolen har brug for en holdningsændring i skolekulturen, der signalerer, at "det er cool at være klog" og at turde vise det ­ i en atmosfære af ligeværdighed for alle elever uanset potentiale.
Giv blot slip og lad fantasien inspirere til kreative idéer for undervisning af de 2-5% særligt talentfulde elever. For så vidt kunne man godt planlægge for de 10%. Den danske folkeskole er parat. De grundlæggende værdier for personlige udvikling, sund trivsel og demokratiudvikling er allerede implementeret i skoletraditionen.

(Planche 11)
Det kan betale sig samfundsøkonomisk og etisk at investere i børns uddannelse og styrke kvaliteten heraf. Det er mere sikkert at investere i fremtidens borgere end nogen som helst anden investering.

Why let them walk ­ when they can fly?

Litteratur
Undervisningsdifferentiering
Danmarks Evalueringsinstitut, Undervisningsdifferentiering i Folkeskolen, Dec. 2004

The Challenge Award. Provision for Able, Gifted and Talented Pupils: A Self-Evaluation Framework for Schools and LEAs, In conjunction with: National Association for Able Children in Education

Baltzer, Kirsten, Kyed, Ole m.fl: Undervisning af elever med særlige forudsætninger. Krogh's Forlag 2002 (genoptrykkes efteråret 2005).

Colongelo, N, Assouline, S.G, Gross, M.U.M: A Nation Deceived. How Schools Hold Back America's Brightest Students, The Templeton National Report on Acceleration, 2004

Freeman, Joan: Gifted Children Growing up. London, Cassel Educational Ltd. 1991

Freeman, Joan: Recent Studies of Giftednes in Children. J. Child Psychol. Psychiat., vol. 36, No. 4, pp 531-547, 1995.

Hansen, V.R., M. Jansen, J. Lau & O. Robenhagen: Tidlige læsere. København: Danmarks Pædagogiske Institut, 1992

Hansen, V.R. og Robenhagen, Ole: På det jævne ­ og i det himmelblå. København: Danmarks Pædagogiske Institut, 1996

Hansen, V.R. og Robenhagen, Ole: Det man er lige ved at kunne. Danmarks Pædagogiske Institut, 1994

Kanevsky, Lannie: The Tool Kit for Curriculum Differentiation. Burnaby, Canada: Faculty of Education, Simon Fraser University, 1999

Kyed, Ole: Projekt: Skolens møde med elever med særlige forudsætninger. Informationsfolder til lærere og forældre Lyngby-Taarbæk Kommune, 2001

Leydan, Susan: Supporting the Child of Exceptional Ability, A NACE Fulton Publication, 2002

Persson, Roland S.: High Ability in Egalitarian Contexts. Jönköping. Högskolan för lärarutbildning oc kommunikation AB, 1997

Specialpædagogik i den rummelige skole. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, juni 2005 ­ 42. årgang. Pædagogiske Psykologers Forening

Konventioner
FN's Menneskerettighedserklæring

FN's Konvention om Barnets Rettigheder, 1989, ratificeret af Danmark 1994.

Unesco ­ The Salamanca Statement, Framework for Action. Conference on Special Needs Education, Salamanca, Spain 1994.

PISA
OECD's Programme for International Student Assessment (PISA ­ 2000 ­ 2003)

Internationale organisationer
NACE ­ National Association for Able Children in Education, UK
www.nace.co.uk

ECHA ­ European Council for High Ability, Tyskland
www.echa.ws

World Council for Gifted and Talented Children, USA
www.world-gifted.org

Inspiration til praktisk implementering, undervisningsmetoder og ­materialer kan hentes i udlandet, hvor man har gjort erfaringer. Eksempelvis via organisationen NACE i UK, som har udarbejdet retningslinier for, hvorledes en skole rent praktisk i sit undervis-ningsmiljø kan tage hånd om børn med særlige forudsætninger.

Der henvises ligeledes til
www.talentcamp.dk
hvor resultaterne af den netop afholdte Talent Camp 05 er fremlagt (klik campresultater)

APPENDIKS: A
Anbefalinger med henblik på at bringe den danske folkeskole ind i det 21. århundrede og gøre den konkurrencedygtig i en globaliseret verden:

Nationalt - centralt
At der centralt tydeliggøres, hvad undervisningsdifferentieringsbegrebet konkret indebærer.

At der tages initiativer til at igangsætte udviklingsarbejder og forskning i, hvordan skolen kan udfordre elever på en måde, så alle elever bevarer lysten og nysgerrigheden til at udvikle både viden og færdigheder, der rækker udover den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger.

At der sikres en fortsat udvikling af brugbare evalueringsformer for implementering af undervis-ningsdifferentiering i en inkluderende og flexibel skole.

At efteruddannelse af lærerne sikrer et reelt paradigmeskifte, der afspejler sig i den specialpæda-gogiske praksis med henblik på inkludering af børn med vidtgående behov, via indsats fra DPU og CVU.

At der opfordres til udarbejdelse af retningslinier for undervisning af elever med særlige forudsætninger.

At der iværksættes foranstaltninger til styrkelse af læreruddannelsen, så identifikation og undervisning af elever med særlige forudsætninger indgår som obligatorisk emne i læreruddannelsen.

Kommunalt
At der igangsættes pilotprojekter for udvikling af læringsstrategier og organisationsmodeller for inkludering af børn med særlige forudsætninger på linie med børn med særlige behov.

At der arbejdes med udvikling af brugbare identifikationsmetoder for elever med særlige forudsætninger.

At der i forbindelse med strukturreformen udbygges lokale kompetence/-ressourcecentre (talentcentre) og uddannes "kompetence-lærere" med det sigte at styrke fagligheden og læringsmiljøet i en inkluderende skole.

At der tilstræbes en faglig ajourføring af kommunernes faglige konsulenter, herunder PPR-personale.

At der i Danmark tages initiativ til forsøg med tidlig skolestart for børn som er indlæringsparate.

Skoleledelse
At der igangsættes en systematisk og involverende proces med det formål at formulere en fælles forståelse af begrebet undervisningsdifferentiering på den enkelte skole.

At der sikres udarbejdelse af retningslinier og handleplaner for undervisningsdifferentiering for elever med særlige forudsætninger, samt procedurer for evaluering. En formuleret strategi og pædagogisk plan giver større sandsynlighed for, at undervisningsdifferentieringen lykkes.
At der sikre et skolemiljø, hvor pædagogisk sparring er en naturlig del af den pædagogiske praksis, både kollegialt og i forholdet mellem medarbejdere og ledelse.

At der sikres efteruddannelse af lærere med faglig kompetence til at undervise børn med særlige forudsætninger. En skole bør have mindst 2 lærere med denne kompetence, der fagligt sparres gennem et lærernetværk, og som fungerer som et bindeled til det regionale/kommunale ressource-center (talentcenter).

At der sættes fokus på styrket forældresamarbejde og aktiv elevmedinddragelse, især ved undervisningsplanlægning, identificering og evaluering med det sigte at få et mere helt billede af eleven og elevens funktion.

Appendiks B
I USA har man foretaget undersøgelser omkring acceleration i klassen, evt. klasseoverspring, for elever med særlige forudsætninger. Nogle af resultaterne er: (Colangelo et al., 2004)

Acceleration er en undervisningsmæssig foranstaltning, som fører eleverne gennem et uddannelses-program hurtigere end normeret, eller i en yngre alder end deres klassekammerater.

Acceleration er den mest effektive interventions-metode for talentfulde elever.

For talentfulde elever har acceleration langsigtet positiv effekt ­ såvel fagligt som socialt.

Acceleration er praktisk taget omkostnings-neutral.

Børn med særlige forudsætninger synes at være såvel socialt som følelsesmæssigt mere modne end deres jævnaldrende. For mange talentfulde elever vil accelerationen betyde et bedre match i modenhed med kammeraterne.

Når børn med særlige forudsætninger skal følge den undervisning, der passer til deres aldersgruppe, keder de sig ofte og "står af" fra undervisningen.

Tidlig skolestart er en glimrende mulighed for nogle børn med særlige forudsætninger, såvel fagligt som socialt. Meget kvikke ­ unge ­ børn som starter tidligt klarer sig i reglen glimrende blandt ældre klassekammerater.

Børn med særlige forudsætninger, som starter tidligt på en videregående uddannelse, vil ofte opleve såvel kortvarig som langvarig succes, hvilket igen vil føre til karrieremæssig succes og personlig tilfredsstillelse.

Det kan være en fordel at finde alternativer til tidlig start på f.eks. gymnasium el.lign. Nogle elever foretrækker at blive i deres oprindelige klasse. Alternativer kan være samarbejde med institutio-ner uden for folkeskolen, som kan tilbyde undervisning på højere niveau.

For at kunne skabe en væsentlig forandring i opfattelsen af acceleration vil der være behov for at tage alle muligheder i anvendelse: lovgivning, administrative regler, professionelle tiltag etc.

Effektiv acceleration for børn med særlige forudsætninger, der samtidig har handicaps, kan være ressourcekrævende, såvel personligt som økonomisk.

De få problemer der er oplevet ved anvendelse af acceleration har primært haft baggrund i dårlig planlægning.

Uddannelsesmæssig ligeværdighed betyder ikke, at alle skal være ens. Ligeværdighed respekterer individuelle forskelle i paratheden for indlæring og værdsætter hver enkelt elev for det de er.

Den vigtigste nøglefaktor for uddannelsessystemet i forbindelse med indførelse af acceleration er ikke, om man skal accelerere de talentfulde elever, men snarere hvordan!

Appendiks C

Bloom's Taxonomi

Færdigheder Omfatter
Viden (dette er springbrættet til alle former for indlæring) Observation og genkaldelse af information. Bredt kendskab til emnet
Forståelse (en demonstration af forståelse for den erhvervede viden) Forstår informationen. Fatter meningen, fortolker facts, forudsiger konsekvenser
Anvendelse (evnen til at bruge og anvende viden til at løse problemer) Bruger informationen, bruger metoder, koncepter, teorier i en ny situation. Løser problemer ved at bruge den nødvendige viden
Analyse (processen med at nedbryde den erhvervede viden i forskellige dele og stadig se sammenhængen) Ser mønstre, organiserer enkeltdele, genkender skjulte meninger, identificerer komponenter
Syntese (sætter viden sammen til at skabe en ny helhed) Bruger gamle idéer til at skabe nye. Generaliserer fra givne facts. Forbinder viden fra flere områder, drager konklusioner.
Vurdering (kritiserer og omvurderer den erhvervede viden) Sammenligner og skelner mellem idéer, vurderer teoriers værd. Vælger baseret på reelle argumenter, verificerer værdier, giver en begrundet mening

B. Bloom (tilrettet af J.M. Raffan, NACE, 2002)


Download "Verdens bedste folkeskole som" :

MS Word dokument - klik her

MS PowerPoint præsentation - klik her

Til toppen

Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed Caroline Amalievej 18 - DK-2800 Kgs. Lyngby - tlf. +45 45 88 18 00 - e-mail: info@olekyed.dk Telefonisk henvendelse kun i særlige tilfælde. Skriv en e-mail, og I vil blive kontaktet.

Psykolog, cand. pæd. psych. Ole Kyed


Caroline Amalievej 18 - DK-2800 Kgs. Lyngby - tlf. +45 45 88 18 00 - e-mail: info@olekyed.dk
Telefonisk henvendelse kun i særlige tilfælde. Skriv en e-mail, og I vil blive kontaktet.